7057 HISTORISCHE BILDER DER REGION MURTENSEE VULLY 
Verein Standortentwicklung  
D F E
Startseite
Allgemeine Infos
Suchen
Aktualitäten
Video
Landkarte
Kontakt
Links


Nr.: 1 / 1

Ortschaft: 
Cotterd 

Jahr:
1908

Name:
Part de la Société de Laiterie de Cotterd

Thema:
Landwirtschaft, Schloss, Dokument


Beschreibung:
Cédée aux cousins de Jules Bessard, puis à Rodolphe Pauli lors de l'achat du Château de Salavaux en 1924.


Besitzer: 
BJP2000 

ID: 50576011677702